Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Tydligt formulerade strategier i svenska bolag men stora utmaningar i implementeringen

En färsk studie från börsnoterade konsultbolaget Acando visar att 84 procent av de medverkande bolagen har tydligt formulerade strategiska planer med inriktningsmål och målsatta nyckeltal. Dock visar studien att många av bolagen misslyckas med att implementera sina strategier.

Studien som är utförd bland sextio av Sveriges största bolag visar att 40 procent av bolagen inte har operativa mål härledda från strategin. Vidare att tre av fyra av bolagen misslyckas med att medvetandegöra medarbetarna om strategin samt involvera dem i hur strategin ska realiseras. Detta trots att den faktor som anses mest kritisk för framgångsrik strategiimplementering är att skapa en bred förståelse och engagemang bland medarbetarna (55 % såg detta som viktigast).

– Att svenska bolag har svårt att implementera sina strategier är inte unikt.
Forskning från Harvard visar att 90 procent av affärsstrategierna misslyckas.
Strategierna är ofta bra med det är i exekveringen som bolagen inte lyckas fullt
ut, säger Andreas Dencker, Affärsenhetschef Management Consulting.

De faktorer som bolagen anser viktigast att förbättra hos sitt eget bolag för framgångsrik strategiimplementering är:
1. Regelbunden kommunikation och diskussion om strategin.
2. Nedbrytning och konkretisering av strategin.
3. Kontinuerlig strategisk uppföljning och agerande.

Trots detta är det endast 50 procent av bolagen i studien vars högsta ledning
avsätter tillräckligt med tid för diskussion och uppföljning av de strategiska inriktningsmålen.

Anna Bloth Karling / CEO/Hubbster
anna@hubbstergroup.com