Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Så lyckades 11 grannkommuner bilda en gemensam förebildsregion

Platsvarumärket ”Familjen Helsingborg” (tidigare Helsingborg Business Region) är resultatet av ett politiskt och affärsmässigt kommunalt samarbete mellan elva kommuner i nordvästra Skåne. Varumärket förenar kommunerna med syftet att skapa mervärde inom primärt turism, näringsliv och boendeattraktion. Visionen för Familjen Helsingborg är att nordvästra Skåne ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa regioner – en förebildsregion.

Aktiveringsarbete för att säkra strategin

Trots att det sedan hösten 2012 funnits en framtagen varumärkesplattform för ”Familjen” hade strategin inte lyckats skapa den rörelse som önskades bland de olika kommunerna. Man valde därför att ta hjälp av Hubbster gällande aktiveringsarbetet.

– Vi bor i en dynamisk region med många viljor och engagemang. Varumärket är dynamiskt och rätt använt kan det skapa fantastiska förändring i vår region, om det får alla att röra sig åt samma håll. Det är därför vi använder Hubbster, säger Nils Djurklou, kommunikationschef Helsingborgs Stad.

Målet med aktiveringsarbetet handlade om att stärka det lokala engagemanget kring Familjen Helsingborg i samtliga elva kommuner och att i så hög grad som möjligt säkra att strategin för varumärket började omsättas praktiskt av de olika ”familjemedlemmarna”. Därmed skulle man börja generera konkreta och relevanta aktiviteter och beteenden i linje med strategin för Familjen Helsingborg.

Vision, nollmätning och aktivering

Målbilden var tydlig men behövdes konkretiseras, kryddas med lokala initiativ och omsättas i handling för att på riktigt stärka region och kommuner.

En grupp om 300 personer agerade kärntrupp ut mot resterande kommunanställda och mindre ”resurspool” fördelade på de elva kommunerna, primärt kommunikatörer, traineer och eldsjälar. Deras verktygslåda för arbetet fanns i Hubbsters lösning.

– Familjen Helsingborg handlar om visionen att skapa en förebildsregion av elva grannkommuner i Nordvästra Skåne. Vi vill skapa mervärde genom att arbeta tillsammans och Hubbster hjälper oss att få det att hända, säger Nils Djurklou.

Arbetsnamnet för förbättringsarbetet blev ”Familjeresan”, med fokus på att skapa och genomföra konkreta, relevanta aktiviteter som skapade mervärde för såväl kommun och region.

– Jag ser Familjen Helsingborg som uttryck för att Skåne Nordväst har höga ambitioner kring hur området och möjligheterna för människor här ska utvecklas framöver. Familjen Helsingborg är modernt, framåtsträvande och har ambitioner att bli ännu bättre. Det är det ”Familjeresan” handlar om fortsätter Nils.

Fokus låg på att aktivera en politisk vision/målbild: Att bli en förebildsregion, känd för sin förmåga att förena människor och förädla möjligheter. Utöver detta bestod strategin också av sex strategiska fokusområden samt fyra gemensamma värderingar; Mänskligt, Välkomnande, Kreativt, Gemensamt.

Styrgruppen för Familjen Helsingborg delade in strategiprocessen i tre steg:

1. Engagemangsmätning – en nollmätning kring engagemanget och förståelse för samt användningen av Familjen Helsingborg.

2. Lokal aktivering: med hjälp av Hubbsters verktyg genererades konkreta, relevanta aktiviteter i linje med strategi/målbild.

3. Löpande analys, kommunikation och lärdomar för ökad effekt vid varje ny aktiveringsetapp.

Initiativkraft, engagemang och genomförande

Hubbsters lösning hjälpte Familjen Helsingborg att driva samarbete och utveckling i en fragmenterad organisation och konkretisera en gemensam målbild för elva samverkande kommuner.

– Med hjälp av verktygets tydliga, automatiserade process och enkla digitala gränssnitt skapades möjligheter att dela genomförda, lyckade aktiviteter, tipsa om fällor att undvika samt skapa engagemang kring syftet med Familjen Helsingborg och mervärdet av att arbeta tillsammans. Dessutom genererade aktiveringen autentiskt underlag till kommunikation, både internt och externt”, berättar Nils.

En egen Wikipediasida, Familjegiro och Utvecklingsforum för chefer

Vid den engagemangsmätning för varumärket som gjordes vid aktiveringsarbetets början var tydliga kännetecken för Familjen Helsingborg Gemenskap, Samarbete, Samhörighet, Annorlunda , Välkomnande och Otydligt.  62 % var positiva associationer och 25 % var negativa.

• Med Hubbster började den osäkerhet och avvaktan som skapade trösklar för strategisk framgång snabbt att omsättas till initiativ och engagemang med en genomförbarhet på 53 % redan i första aktiveringsetappen.

• Konkretiseringsnivån var hög redan från start och 20 % av aktiviteterna fick högsta betyg på utfall. – Ett exempel på best practice aktiviteter var en egen Wikipediasida som enkelt och tydligt förklarade Familjen Helsingborg.

• Man skapade ett Familjegiro på cykel genom regionen.

• Det startades ett nytt utvecklingsforum för kommunala chefer och ledare.

– Vi bor i en dynamisk region med många viljor och engagemang. Varumärket är dynamiskt och rätt använt kan det skapa fantastiska förändring i vår region, om det får alla att röra sig åt samma håll. Det är därför vi använder Hubbster, avslutar Nils.

Anna Karling Bloth / Hubbster
anna@hubbstergroup.com