Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Tydliga mål, involvering och återkoppling – din väg till strategisk framgång

Tydliga mål, involvering och återkoppling – din väg till strategisk framgång

Hur går det med dina strategiska beslut? Får du dem att lyfta? Vet ni att ni närmar ert önskade läge? Lyckas du krama ur den där åtråvärda effekten? Förmodligen inte fullt ut. Det må vara en klen tröst, men du är långt ifrån ensam; strategigenomföranden är generellt ett eftersatt område i Sveriges organisationer. Undersökningar visar att så mycket som 9/10 strategiska beslut inte når de uppsatta målen. Men det finns sätt att slippa följa med strömmen.

 Genomförandet av strategiska beslut ser nästan aldrig ut som du tror. När man väl går in och granskar de strategiska aktiviteternas riktning mot utvalda målgrupper eller för olika behov ser det ofta väldigt spretigt ut. Medabetarnas förståelse för strategin är låg, förmågan att konkretisera är svag och engagemanget ofta inte den bästa. Därmed blir också förutsättningarna att leva strategin lite hit och dit. Parallellt med detta anser ledningen ofta att strategin ifråga är den viktigaste för organisationens framgång. Då borde vi rimligtvis fokusera mer på genomförandet, inte sant?

De vanligaste bovarna i dramat “Det blev inte som vi trodde med strategin” är:

 • Lågt förtroende för ledningsgrupp och strategi
 • Bristande kommunikation från chefer
 • Otydliga prioriteringar
 • Bristfälligt eller obefintligt arbetssätt
 • Och, inte minst, uppföljning och feedback för strategiaktiveringen.

Detta är knutar som måste redas ut om man vill uppnå den önskade effekten. Nycklar till framgång är ärlig kunskap kring hur verkligheten och förutsättningarna ser ut i företaget samt viljan och modet att agera på insikterna.

Involvering skapar prestation och engagemang
Rädsla för förändring är norm; den är en del av vår hjärnas försvar i syfte att skapa struktur och tydlighet för oss människor. Det är hur du förstår och hanterar det motståndet som kommer att avgöra om du blir en vinnare eller förlorare. Grundbulten i all förändringsledning är införsäljning, tydlighet och involvering, även vad det gäller målsättningar. Det vill säga att medarbetarna som ska leva förändringen och skapa den planerade effekten är med på tåget, tycker att det är rätt eller en viktig väg till framgång, fått ge synpunkter och diskutera hur man tillsammans och konkret ska nå de prioriterade målen i linje med strategin.

Feedback – bränslet för resan framåt

Att som medarbetare få chefens uppmärksamhet, utvärdering och återkoppling på just ditt bidrag till organisationens utveckling är avgörande för att man ska vilja fortsätta att prestera. Samtidigt visar forskning, bland annat Simon Elvnäs mångåriga studie, att just denna återkopplande arbetsledning som medarbetarna vill ha, som forskningen stödjer och som cheferna tror att de faktiskt levererar är det som mest lyser med sin frånvaro.

Låt oss titta på världens viktigaste managementteori

  Forskarna pratar om ”Goal setting theory” som den viktigaste managementteorin hitintills och den fyller en synnerligen viktig roll i just strategigenomföranden. Men vad menar forskarna egentligen med det? Jo, när det gäller målprogress och måluppfyllnad har vetenskapen redan svaret på vad det är som skiljer agnarna från vetet. Vad är det som skiljer de som uppnår sina mål från de som inte lyckas?

 

Organisationens ledning och chefer har en viktig roll i att förtydliga målen och sälja in syftet med dem till dina medarbetare. Tydliga och utmanande mål är grunden och skapar motivation, ansträngning, uthållighet och sist men inte minst en tydlig prioritering för de som ska leva strategin. En svettdroppe vid genomförande dödar inte lusten, tvärtom. Med utmaningen ser vi förutsättningar för en ökad produktivitet och ett ökat resultat. Men forskningen visar också att det som förstärker och är totalt avgörande för målprogressen är uppföljning, återkoppling, delaktighet och engagemang för målet.

Cheferna totalt avgörande
Mellanchefen är viktigast i allt förändringsarbete men också den största flaskhalsen –målstrukturen, uppföljningen och återkopplingen är det som brister i det svenska ledarskapet – de enskilt viktigaste faktorerna för framgångsrika strategigenomförande. I de förstärkande åtgärderna, enligt Goal setting theory, fyller chefen en viktig funktion. Både i målsättningsarbetet, att skapa engagemang för målet och hur uppföljningen och återkopplingen ser ut.

Forskning visar också att feedback är viktigt och effektivt för framgång, Med ett grundligt målarbete i grunden är återkoppling och feedback några av de kraftfullaste verktygen för att skapa motiverade medarbetare som arbetar i linje med lagda strategier. Feedback som däremot inte lutar sig på ett grundligt och prioriterat målarbete, eller där relevansen ur medarbetarperspektiv inte är tydlig, faller oftast platt.

Organisationer som lyckas med sina strategigenomföranden har vissa faktorer gemensamt:

 • De har en ledningsgrupp med högt förtroende
 • Arbetar efter en struktur för hur de ska lyckas med förändringen
 • Vågar fokusera, prioritera och prioritera bort
 • Stöttar och involverar sina chefer i strategiarbete och ledarskapsutveckling
 • Skapar tro på och engagemang för strategin genom medarbetarinvolvering
 • Följ upp sina insatser och målprogress för att kunna revidera strategier och handlingsplaner

Summa summarum; det går att lyckas med sitt strategigenomförande. Ramarna för hur finns redan på plats. Man måste bara vara villig att lära av forskningen, de som lyckas bäst och följa de recept på framgång som faktiskt finns därute.

Lycka till!

Johan Book &

Anna Bloth Karling, Hubbster

Anna Bloth Karling / CEO/Hubbster
anna@hubbstergroup.com