Hubbster Activate är en digital metod som förenar medarbetarengagemang med företagsstrategi - bottom up
En

Danske Bank

Ladda ned caset som pdf här »

I kölvattnet av #metoo har medvetna och framåtblickande företag förstått att inkludering, jämställdhet och mångfald påverkar företags affärsverksamhet. Detta har bidragit till att frågorna lyfts in på företagsledningens strategiska agenda då insikten om att ett företagets förmåga att koppla ihop dess affärsutveckling med dess kompetensförsörjning är helt avgörande för att möta en global konkurrens. Så långt allt väl, men för att lyckas behövs mer än bara insikter.•

Det som krävs är ett ledningsstyrt arbete för en inkluderande kultur där ALLA som arbetar i verksamheten deltar, var och en utifrån egen roll och eget ansvar. Den absolut viktigaste framgångsfaktorn är att ledningen tar ägarskap. Som strategiskt ansvariga behöver de göra följande

Formulera ett tydligt budskap som ger svar på frågan varför arbetet är viktigt

Ta fram en kommunikationsstrategi för att nå ut med budskapet och

Besluta hur arbetet ska genomföras och följas upp

 

Danske Inclusion

Kompetensförsörjning och affärsutveckling

Danske Bank Sverige döpte sitt förbättringsarbete till Danske Inclusion. Utifrån bankens affärsstrategi arbetade de både med arbetsgivar- och kundperspektiv för att säkerställa att medarbetare kan arbeta i banken och att kunder kan ta del av det banken erbjuder på lika villkor. Det vill säga både med kompetensförsörjning och affärsutveckling. Genom aktiveringsverktyget GoHub involverades alla medarbetare i workshops som cheferna själva faciliterade, stödda av GoHub. Vid dessa möten fick medarbetarna uppdraget att med stöd av nya kunskaper och insikter arbeta fram nya värdeskapande erbjudanden och att säkerställa ett bemötande av kunderna som förstärker bankens kundlöfte.

280 konkreta aktiviteter – affär, innovation och värde för kund

Affärsdrivande, innovation och kundvärde

Som ett delresultat av förbättringsarbetet arbetade chefer och medarbetare fram drygt 280 aktiviteter där de flesta var affärsdrivande med fokus på innovation och värde för kund. Strategiskt mitt i prick med andra ord.

Genom GoHub fick ledningen möjlighet att effektivt kommunicera varför arbetet var (och är) viktigt, vilka förväntningar ledningen hade på chefer och medarbetare, förklara processen för hur arbetet skulle genomföras samt hur det skulle följas upp. GoHub erbjöd också möjligheten för ledningen att följa hela förändringsarbetet i realtid och kontinuerligt analysera och kommunicera hur det fortskred, agera stöd vid eventuella utmaningar, visa på framgångar och snabbt sprida goda exempel inom organisationen. Snabb återkoppling bidrar till att hålla uppe motivationen hos medarbetarna och bidrar till att alla känner sig delaktiga. Allt detta är viktiga beståndsdelar för att bygga en inkluderande kultur.

För cheferna i Danske Bank fungerade GoHub som ett processtöd i arbetet med medarbetarna. Genom GoHub fick cheferna tillgång till ett skräddarsytt och enhetligt material utifrån ledningens beslut. Det betydde att alla medarbetare har samma information och att arbetet genomfördes på ett likvärdigt sätt i hela organisationen.

Digital mätbar metod som stöd för ALLA

Ett långsiktigt hållbart kulturarbete förutsätter att alla deltar så, i nästa steg delegerar ledningen det operativa ansvaret för genomförandet till chefer som i sin tur involverar sina medarbetare.

I de allra flesta fall tar det följbara arbetet slut här – kvalitativ och kvantitativ data på kulturförändringen har helt enkelt varit svårt att få vilket försvårat uppföljning och feedback. I uppdraget för Danske Bank arbetade LA på ett nytt sätt. För att verkligen lyckas gå från ord till handling erbjöds kunden ett molnbaserat, smart aktiveringsverktyg som stärkte samarbetet och levererade konkreta, mätbara resultat vilket gav ledningen möjlighet att följa arbetet i realtid. På så sätt etablerades ett viktigt nav för samarbete och engagemang inom organisationen samtidigt som ledningen kunde hålla sig uppdaterad om hur långt arbetet hade kommit, vad som var aktuellt just nu och hur mycket som återstod att göra. Verktyget heter GoHub och är paketerat för inklusionsarbete i nära samverkan med techbolaget Hubbster utifrån deras digitala aktiveringsmetod, Hubbster:Activate.

Motivationsforskning visar vägen

Banken har genom Danske Inclusion utvecklat en metod för förändringsarbete som inkluderar alla medarbetare. Forskning om förändring har tydligt kunnat visa att förändring uppstår när ALLA som berörs av förändringen inkluderas och får bidra; en viktig framgångsstrategi i arbetet för en inkluderande kultur. Arbetet har utgått ifrån ledande motivationsforskning kring vad som motiverar människor och att alla människor har behov som behöver uppfyllas i form av:

• Känsla av kompetens (utveckling) – att kunna kontrollera resultatet av sitt eget arbete och att ha förutsättningar att utvecklas

• Självbestämmande (självstyre) – att kunna ta eget ansvar och ha mandat att agera i linje med det som upplevs relevant och viktigt

• Social meningsfullhet (syfte) – att interagera och att vara en del av något större och att bry sig om andra

Danske Inclusion uppfyller alla dessa behov. Chefer och medarbetare har fått använda sin egen kompetens i t ex framtagande av aktiviteter för utveckling av den verksamhet de arbetar i. Genom arbetssättet har de fått möjlighet att ta eget ansvar och fått egen utveckling i sin yrkesroll då arbetet är direkt kopplat till egna arbetsuppgifter. Arbetssättet ger också förutsättningar för samarbete, ett av bankens kärnvärden, i frågor som visat sig vara relevanta och uppfattas som viktiga av både chefer och medarbetare. Vidare utvärderas relevans av arbetet av medarbetarna vilket ger en känsla av kontroll som i sig bidrar till att de aktiviteter de ser som viktiga att göra redan är förankrade i den egna gruppen och därmed också lättare att genomföra.

Genom att använda GoHub i förändringsprocessen blev alla medarbetare delaktiga i förändringsarbetet som mätbart resulterade i en mer inkluderande kultur och affärsutveckling.

För mer information se www.hubbster.com och www.gogenius.se